Onze vereniging

Doel

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de postzegelkunde. Dit wordt getracht te bereiken middels het houden van vergaderingen (de clubavonden), het aanbieden van rondzendingen en het beheren van een bibliotheek.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf personen en dit zijn:

  • De heer D.J. Dijkstra, voorzitter / redacteur De Pincet / bibliotheek-beheerder
  • De heer R. Roossien, secretaris/ledenadministratie
  • Mevrouw G. Bügel-Zuideveld, algemeen lid
  • De heer B. Buiring, vice-voorzitter/veilingmeester
  • Mevrouw N. Dijkstra, penningmeester

Lidmaatschap

De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, huisgenootleden, ereleden en leden van verdienste. Onder aspirantleden worden die leden verstaan, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Met huisgenootleden worden bedoeld leden die in een samenlevingsverband wonen met een gewoon lid.

Adreswijzigingen dienen tijdig aan de secretaris te worden doorgegeven.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor het jaar 2024 bedraagt de contributie voor een gewoon lid € 30,00 per jaar. In dit bedrag is begrepen een gratis abonnement op het maandblad Filatelie, waarin alle informatie op filatelistisch gebied. (Een individueel abonnement op dit blad kost alleen al € 35,00. Wordt in de loop van het jaar het lidmaatschap aangegaan dan bedraagt de contributie naar rato van de nog lopende kwartalen van het jaar.

U wordt verzocht de contributie voor het komend jaar vóór 31 december te hebben betaald. Na 28 februari van het nieuwe verenigingsjaar worden er aanmaningen verstuurd, waarvan de kosten ( € 2,50) ten laste van de gemaande komen. Is vóór 1 mei nog niet betaald, dan kan opzegging van het lidmaatschap volgen met behoud van de wettelijke betalingsverplichting van de achterstallige contributie, plus kosten.